آرمان سرزمین هشت بهشت

هشت بهشت سرزمین آدم هایی است که زندگی رنگی می‌خواهند و چه رنگی بهتر از رنگ خدا.می‌خواهیم با زیبایی، دانایی و نیکویی به زندگی خودمان و دیگران رنگ خدا بپاشیم.ما چرا که فکر می‌کنیم که زندگی ما می‌تواند شادتر،آزادتر،آرام تر و آسمانی تر باشد به شرط اینکه رنگی تر باشد و خدایی تر!

شاید تو هم یک هشت بهشتی باشی.... به سرزمین ما خوش آمدی

 • هدیه امروز هشت بهشت - تمام توان
 • نریشن - نقاشی کردن ارزشمندترین چیز
 • فیلم - لبخند من از میله ها گذشت
 • گالری تصاویر - صخره و شگفتی هایش
 • هشت بهشت 356 - یه دوست خوب
 • هدیه امروز هشت بهشت - تمام توان
  هدیه امروز هشت بهشت - تمام توان
 • نریشن - نقاشی کردن ارزشمندترین چیز
  نریشن - نقاشی کردن ارزشمندترین چیز
 • فیلم - لبخند من از میله ها گذشت
  فیلم - لبخند من از میله ها گذشت
 • گالری تصاویر - صخره و شگفتی هایش
  گالری تصاویر - صخره و شگفتی هایش
 • هشت بهشت 356 - یه دوست خوب
  هشت بهشت 356 - یه دوست خوب