آرمان سرزمین هشت بهشت

هشت بهشت سرزمین آدم هایی است که زندگی رنگی می‌خواهند و چه رنگی بهتر از رنگ خدا.می‌خواهیم با زیبایی، دانایی و نیکویی به زندگی خودمان و دیگران رنگ خدا بپاشیم.ما چرا که فکر می‌کنیم که زندگی ما می‌تواند شادتر،آزادتر،آرام تر و آسمانی تر باشد به شرط اینکه رنگی تر باشد و خدایی تر!

شاید تو هم یک هشت بهشتی باشی.... به سرزمین ما خوش آمدی

 • هدیه امروز هشت بهشت - امید
 • صفحه جدید "جملات هشت ریشتری"
 • صفحه جدید "قبل از مرگم می خواهم..."
 • نریشن - منطق قورباغه ای
 • هشت بهشت 362 - مردی که بوی یاس می داد
 • هدیه امروز هشت بهشت - امید
  هدیه امروز هشت بهشت - امید
 • صفحه جدید "جملات هشت ریشتری"
  صفحه جدید "جملات هشت ریشتری"
 • صفحه جدید "قبل از مرگم می خواهم..."
  صفحه جدید "قبل از مرگم می خواهم..."
 • نریشن - منطق قورباغه ای
  نریشن - منطق قورباغه ای
 • هشت بهشت 362 - مردی که بوی یاس می داد
  هشت بهشت 362 - مردی که بوی یاس می داد