هشت بهشت 16 - آینه و شیشه


هشت بهشت 16 - آینه و شیشه

جوانی ، نزد انسانی وارسته رفت و از او اندرزي براي زندگي نيك خواست. مرد او را به كنار پنجره برد و پرسيد: پشت پنجره چه مي بيني؟ گفت: آدمهايي كه مي آيند و مي‌روند و گداي كوري كه در خيابان صدقه مي گيرد...

 تاریخ منتشر : ۱۹ تير ۱۳۸۸